_edited.jpg
EDITORIAL TEAM OF THE REPUBLICAN MAGAZINE "MODERN EDUCATION"
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫНЫҢ РЕДАКЦИЯСЫ
РЕДАКЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖУРНАЛА "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
ONLINE FORUM
"STUDYING AT UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN"  
 
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚУ»
ОНЛАЙН-ФОРУМЫ
ОНЛАЙН-ФОРУМ
"ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА"

 REGISTRATION | ТІРКЕУ | РЕГИСТРАЦИЯ

Desirable Bearings of Studies | Оқудың қалаулы бағыттары | Желаемые направления обучения

Thank you! Information has been sent to you. Zoom-conference will be sent to the email you showed |Рахмет! Ақпарат жіберілді. Қатысу туралы толық ақпарат және Zoom-конференцияға сілтеме өзіңіз көрсеткен электрондық поштаға жіберілетін болады | Спасибо! Информация отправлена. Подробности участия и ссылка на Zoom-конфиренцию будут высланы на указанную вами электронную почту